ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਇੰਜੀਲ

ਇਹ ਹੱਲ ਹੈ!

ਤ਼ੁਹਾਨੰ ਯਿਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦ ੇ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਦ ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਰਚਾਰ

ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਅੰਤ ਆ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੇ ਯਕਹਾ ਯਕ ਇਹ ਅਯਹਸਾਸ ਹੈ?

(Chhattisgarhi) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Chhattisgarhi