विषय नै दशाांश ददने कुरा दशाांश चाह िँ

वियो जसमा उवन रुको!

पुरानो करारमा केव यस्ता दशाांशको माग गररएको छ एउटा लेिी रुको लावग मवददर र चाड रुका

लावग र एउटा गरीबको जमीनको लावग?

(Chittagonian) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Chittagonian