Iccitii Karoora Waaqayyoo

2
Qabiyyee
1. Karoorri Waaqayyoo Irra Caalaaf Iccitiidha
2. Maaliif Uumamni? Maaliif Ilmaan Namaa? Seexanni maaliif? Dhugaan maali? Iccitiiwwan Boqonnaa fi Cubbuu maal fa’a?
3. Amantiiwwan Addunyaa Maal Barsiisu?
4. Waaqayyo Maaliif Rakkinaaf Hayyama?
5. Waaqayyo Maaliif Si Uume?
6. Karoorri Yeroo Dheeraatu jira
7. Yaada Xumuraa
Odeeffannoo dabalataa

 

Iccitii Karoora Waaqayyoo

Posted in Oromo