ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം

ബ􀘖റെട്ടവറയക്കുെിച്ച് ശയേു പ്പസംഗിച്ചതായി പപ?
പപ?
ദൈവരാജ്യം ശയേുവിന്റെ വയക്തിയാശണാ? ദൈവരാജ്യം ശയേു ഇശൊൾ നമ്മിൽ ജ്ീവിക്കുന്ധുശടാ? ദൈവരാജ്യം ഭാവിയിറ യഥാർപപഥ രാജ്യമാശണാ? ദബബിൾ പഠിെിക്കുന്ധത് നിങ്ങൾ വിേവസിക്കുശമാ?
എന്താണ് രാജ്യം? ദൈവരാജ്യം എന്താണ്? ദബബിൾ എന്താണ് പഠിെിക്കുന്ധത്? ആൈയകാ ദപ്കസ്തവ സഭ എന്താണ് പഠിെിച്ചത്?
ദൈവരാജ്യം സാക്ഷിയായി ശ ാകശത്താട് പ്പസംഗിക്കുന്ധതുവറര അവസാനം വരാൻ കഴിയിറെന്ധ് നിങ്ങൾ മനസ്സി ാക്കുന്ധുശടാ?

Link: ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം 

Posted in Malayalam