ਪਵ ਿੱਤਰ ਚਨ ੀ ਸਾਨੂੰ ਜਲ੍ਹਦੀ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦੇ ਯਤਨਾਾਂ

ਵਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿੱਕ ਦਮ ਸਿੱਚੇ!

ਖੇਡਣਾ ਇਕਿੱ ਔਖਾ ਵ ਸ਼ਾ ਹ ੈ ਵਕਉਵਾਂਕ ਜੇ ਇਹ ਸੂੰਤੁਲ੍ਨ ਵ ਿੱਚ ਰਵਹ ਕ ੇ ਜਾਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਵਕਸੇ ਖਾਸ ਸਮ ੇਂ ਤ ੇ

ਖੇਵਡਆ ਜਾ ੇ ਤਾ ਾਂਇਹ ਿਨ ਨੂੰ ਬਕੇ ਾਰ ਗ ਾਉਣਾ ਹੋ ਗੇ ਾ ਪਰ ਇਹ ਸਹੀ ਰ ਪ ਵ ਿੱਚ ਬੁਰਾ ਨਹੀ ਾਂਹ ੈਲ੍ੋਕ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕੂੰਮਾਾਂ?

(Mewari) Gospel of the Kingdom of God

Posted in Mewari